Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-11-16.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Anna Bączkowska, dyrektor@biblioteka-lewinbrzeski.pl.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 412 74 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

49-340 Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 52
Tel.: +48774127478
E-mail:
Strona internetowa: www.biblioteka-lewinbrzeski.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim znajduje się przy ulicy Kościuszki 52, na drugim piętrze budynku, do którego wejście znajduje się na prawej ścianie budynku od strony ulicy Kościuszki. Budynek w godzinach urzędowania biblioteki jest cały czas otwarty i ogólnodostępny.

Budynek wyposażony jest w zewnętrzny dźwig osobowy dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do windy znajduje się tuż przy drzwiach na klatkę schodową.
Winda zatrzymuje się na każdym piętrze budynku.
Osoby na wózkach mogą potrzebować pomocy przy otwieraniu drzwi do windy, na klatce schodowej i do biblioteki. W tej sytuacji bibliotekarz udziela pomocy (tel. 77 412 74 78).

  • Dotarcie do biblioteki nie wymaga korzystania z pochylni ani platform.
  • Brak opisów dostosowanych do osób słabowidzących i niedosłyszących.
  • Do budynku oraz samej biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.